مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- ریاست
ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
Name Academic Rank Post scholar scopus

Dr. Mohammad Farhadi

رئیس قطب و مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.34116.129611.fa
برگشت به اصل مطلب