مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- افیلیشن مرکز
وابستگی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/6 | 
ENT and Head & Neck Research, The five Senses Health Institute, school of medicine, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.34623.59489.fa
برگشت به اصل مطلب