مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- اولویتهای تحقیقاتی
اولویتهای تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهـش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 

اولویتهای تحقیقاتی سازمان های استفاده کننده از نتایج پژوهـش

فنوتیپ و اندوتیپ بیماران سینوزیت مزمن مقاوم به درمان (پولیپ بینی)
 بررسی بار بیماری های مزمن التهابی راههای تنفسی فوقانی (پولیپ) و آسم همراه انها
تدوین دستور العملهای تشخیص و درمان  بیماری های شایع گوش و گلو  بینی و سر و گردن ( گایدلاین )
بررسی های ژنتیک در حیطه اختلالات شنوایی در سنین مختلف
بررسی ژنتیک در حیطه سرطانهای گوش و گلو بینی و سر و گردن
شناخت مکانیسم های پاتوفیزیولوژی اختلالات تعادل و شنوایی
درمان و توانبخشی عصبی اختلالات درکی شنوایی و تعادل و وزوز گوش
پیاده سازی و اجرا سلامت گوش و مراقبت از شنوایی در سطح جامعه
توسعه تست های بویایی برای افراد دارای اختلالات بویایی
توسعه درمانهای اختلالات بویایی
سل تراپی در بیماری های عصبی
بازسازی و ترمیم پارگی های پرده گوش با کمک تکنیک های مهندسی بافت
طراحی و ساخت داربستهای مهندسی شده به منظور استفاده در ترمیم غضروف بینی و گوش
استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماری های مرتبط با گوش و حلق و بینی
نقش میتوکندری در بیولوژی و درمان سرطان های مرتبط با گوش و حلق و بینی
بررسی نقش کاهش شنوایی در حافظه و شناخت
عوامل موثر در بهبود نتایج کاشت حلزون
شناسایی عوامل پیش بینی کننده (predictive factors) پاسخ به درمان های ضد سرطان در ارتقا درمان ضد سرطان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.52620.128419.fa
برگشت به اصل مطلب