مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- صورتجلسات و قراردادها
صورتجلسات و قراردادهای همکاری مرکز با سازمـان های خارج از دانشگـاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/2 | 
سازمان بهداشت جهانی
مدرسه پزشکی هانوفر آلمان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سازمان بهزیستی کل کشور
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.52623.128567.fa
برگشت به اصل مطلب