مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- کارگاه ها، سمینارها و همایش ها
کارگاه ها، سمینارها و همایش های برگزار شده توسط مرکز در راستای اهداف ترجمان دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/2 | 
اشنایی با مفاهیم ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.52624.128566.fa
برگشت به اصل مطلب