مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- مدیر مالی
مدیر مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
Name
Post
Email
CV
خانم دکتر نرگس حکیمی 
رئیس مالی  Hakimi.naiums.ac.ir سوابق کاری
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53119.130528.fa
برگشت به اصل مطلب