مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 

چشم انداز:

ژنتیک علمی است که به مطالعه ژنها، تغییرات ژنتیکی و به طور کلی وراثت در موجودات می پردازد. این علم در قرن اخیر نقش بسزایی در بررسی علل ایجاد کننده بیماری ھا و اختلالات مختلف بر عھده دارد، زیرا با پیشرفت علم و ارتقا سلامت در جامعه کنونی نقش بیماری ھای عفونی و واگیردار کاھش پیدا کرده است و اکثر بیماری ھای که افراد در قرن حاضر با آنھا مواجه ھستند دارای منشا ژنتیکی ھستند و یا در نتیجه ھمکاری عوامل محیطی و ژنھای مستعد کننده ایجاد می گردند.
به دلیل رشد روز افزون علوم و روند تخصصی شدن در این مرکز سعی داریم تا با نگاھی دقیق به فرایند ھا ی تشخیص، مدیریت و رھنمودھای افراد با اختلالات ژنتیک در حوزه تخصص گوش و گلو و بینی متمرکز شویم تا با ھدایت سازماندھی شده افرادی که مظنون به بیماری ھای ژنتیک در این حوزه ھستند و طرح مداخلات به موقع گامی در افزایش سلامت و کیفیت زندگی جامعه داشته باشیم.
هسته تحقیقاتی ژنتیک در گوش و حلق و بینی با ھدف ارتقاء سطح سلامت، تولید و نشر دانش و کاربست نتایج پژوھشی در حیطه مذبور، ایجاد تعامل میان رشته ای بین محققان فعالیت دارد. این ھسته تحقیقاتی با ھدف درک بھتر نقش ژنتیک و وراثت در بیماری ھا و اختلالات موجود در این رشته و ترجمه این دانش بنیادی به پیش آگھی، پیشگیری و تداخلات در فرایند ھای درمانی و ھمچنین تبدیل اطلاعات بالینی به دانش بنیادی فعالیت دارد. بدین ترتیب با ماھیتی پویا، استفاده خلاقانه از ابزارھای نوین در حیطه بیولوژی به درک و بررسی اختلالات و بیماری های حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گرردن می پردازد.

اهداف:

برنامه ھای کوتاه مدت:

تشکیل بیو بانک های ویژه بیماریهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن
مطالعه بر روی ژنهای موثر در پیش آگهی، ایجاد و درمان بیماریهای گوش و حلق و بینی و سر و گردن

برنامه ھای بلند مدت:

شناسایی ژنها و مکانیسم های ایجاد کننده بیماری های ژنتیکی در حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گردن
معرفی بیو مارکر ها برای پیش آگهی و تشخیص زود هنگام در حیطه گوش و حلق و بینی و سر و گردن
دستکاری ھای ژنتیکی در مدل ھای حیوانی به منظور شناسایی مسیر ایجاد و معرفی درمان های بلقوه
بررسی عوامل محیطی اثر گذار در ژنھای مستعد در پیشگیری از بیماری ها
تحقیق به منظور معرفی روشهای نوین درمانهای بر پایه ژن
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53240.131559.fa
برگشت به اصل مطلب