مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- دستاورد ها
ثبت موتاسیون ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
  1. Clinvar database: VCV000872894 (NM_024678.6(NARS2):c.545T>A (p.Ile182Lys))
  2. Clinvar database: SCV002098951
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53246.131574.fa
برگشت به اصل مطلب