مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- معرفی اعضا
معرفی اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
Name
Post
Specialty
CV
خانم دکتر معصومه فلاح
استادیار مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن دکتری تخصصی زنتیک پزشکی رزومه
خانم دکتر مریم بلالی
کارشناس ازمایشگاه ژنتیک کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی رزومه
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53247.131579.fa
برگشت به اصل مطلب